AML a pravidla užívání mapky SC2

Obsah:

1. Fyzická osoba (nepodnikatel)
1.1 Definice
1.2 Použití nákupního nebo prodejního místa
1.3 Odpovědnost za provedení obchodu v nákupním nebo prodejním místě
1.4 Zájem o podnikání v této oblasti.
1.5 Hotovostní obchod
2. Právnická osoba, nebo OSVČ (podnikatel)
2.1 Definice
2.2 AML a opatření proti praní špinavých peněz
2.3 Certifikované místo
2.4 Identifikace a kontrola klienta v Certifikovaném místě
3. Mapka SC2
3.1. Definice

1. Fyzická osoba

 (nepodnikatel):


1.1 Definice:

Mapka vyobrazuje nákupní, prodejní a certifikované místo kryptoměn. Nákupní a prodejní místo je určeno fyzické osobě nepodnikající v oblasti kryptoměn, tzn. že se nejedná o soustavnou činnost dle živnostenského zákona provozovanou za účelem získaní zisku. "Definice živnosti je, že se jedná o soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za úče­lem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem, při­čemž všechny podmínky musí být splněny současně." Spekulace s kryptoměnami v rámci správy vlastního majetku není podnikání, nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění a daní se jako ostatní příjem.
1.2 Použití nákupního nebo prodejního místa.
Vystavením nákupního nebo prodejního místa fyzickou osobou nedochází k soustavné činnosti za účelem zisku, pouze je toto místo vyobrazené v mapce, kdy k samotnému obchodu dochází mezi zájemcem o koupi nebo prodej kryptoměn. K nahodilé směně dochází, pakliže se lidé v mapce SC2 domluvili na podmínkách obchodu, které si navzájem odsouhlasili. Fyzická osoba může kdykoli nákupní nebo prodejní místo vyobrazit v mapce a nebo ho zrušit.
1.3 Odpovědnost za provedení obchodu v nákupním nebo prodejním místě.
Do obchodu, kdy se dvě fyzické osoby domluvily na podmínkách provedení výměny, v žádném případě nezasahuje provozovatel www.sentcrypto.cz tzn. neurčuje žádné podmínky provedení obchodu. V případě problému si následky řeší nakupujicí a prodávající mezi sebou.
1.4 Zájem o podnikání v této oblasti.
V případě, kdy se fyzická osoba rozhodne soustavně vykonávat podnikatelskou činnost v oblasti směn kryptoměn za fiat měny za účelem získávání zisků je povinna se stát "Podnikatelem" dle živnostenského zákona tzn. stát se certifikovaným místem pro účely využití mapky SC2. Pravidla pro "Podnikatele" jsou popsány v 2. Pravnická osoba, nebo OSVČ (podnikatel).
1.5 Hotovostní obchod
Obchod, u kterého došlo k platbě v hotovosti, se řídí zákonem: Zákon č. 254/2004 Sb., zákon o omezení plateb v hotovosti. "Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 270 000 Kč (dále jen "limit") je povinen provést platbu bezhotovostně." 

2. Právnická osoba, 

nebo OSVČ (podnikatel):


2.1. Definice:

Pakliže se jedná o soustavnou činnost dle živnostenského zákona za účelem získávání zisku, jste povinni dodržovat následujíci body dle zákonů České Republiky. "Provádíte soustavně a pravidelně nákupy a prodeje kryptomeň za účelem zisků, čili poskytujete službu směn s virtuální měnou za fiat měny."
2.2. AML a opatření proti praní špinavých peněz.
"Podnikatel", který vykonává soustavnou podnikatelskou činnost za účelem získání zisků z nákupu a prodeje kryptoměn za fiat měny se řídí zákonem 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kdy se stává osobou povinnou.
2.3. Certifikované místo.
Certifikovaným místem se rozumí "Podnikatel", který prošel školením zákonu v bodě 2.2 AML a opatření proti praní špinavých peněz. Prošel ověřením naší společností, která tuto problematiku zná a v ceně certifikovaného místa je přesné nastavení účetních a legislativních pravidel.
2.4. Identifikace a kontrola klienta v Certifikovaném místě.
Identifikace klienta se provádí dle zákonu 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. První identifikaci klienta, který je fyzickou osobou, a každé fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou, provede povinná osoba za fyzické přítomnosti identifikovaného. Zákon jiný druh identifikace nepřipouští. Nelze provést online zasláním OP apod.
Při identifikaci klienta, který je
a) fyzickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.
b) právnickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci právnické osoby a v rozsahu podle písmene a) provede identifikaci fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje.
c) V rámci identifikace klienta povinná osoba zjistí a zaznamená, zda klient není politicky exponovanou osobou nebo zda není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

3. Mapka SC2 

inzertní portál


3.1 Definice

Mapka SC2 slouží k podání inzerátu fyzické osobě při nahodilem prodeji nebo nákupu kryptoměn, v mapce vyobrazeném jako nákupní nebo prodejní místo. Inzerát je vyobrazen jako nákupní nebo prodejní místo v mapce SC2. "Podnikatelé" kteří se živí nákupem a prodejem kryptoměn jsou v mapce vyobrazeni jako certifikované místo.